مدلسازی مفصل پلاستیک در opensees

عکس‌های سارا خسروی
سارا خسروی

امتیازها: 5

مدلسازی مفصل پلاستیک در opensees

برای تعریف کردن مفصل پلاستیک به تیر و ستون از نرم افزار opensees از چه دستوری باید استفاده کرد
بازدید: 546