پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

مدلسازی مفصل پلاستیک در opensees

عکس‌های سارا خسروی
سارا خسروی

امتیازها: 0

مدلسازی مفصل پلاستیک در opensees

برای تعریف کردن مفصل پلاستیک به تیر و ستون از نرم افزار opensees از چه دستوری باید استفاده کرد
بازدید: 29