مزیت ساخت یکپارچه و یکنواخت پایه ها و عرشه پل نسبت به روش استفاده از لرزه گیرها چیست؟

عکس‌های alibanaei
alibanaei

امتیازها: -14

مزیت ساخت یکپارچه و یکنواخت پایه ها و عرشه پل نسبت به روش استفاده از لرزه گیرها چیست؟

بازدید: 111