بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

مدل: Silver-Electrical-nezarat

بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ویژه رشته: برق

نوع محصول: بسته آموزشی

محتوا: 4 جلد کتاب+ فلیم آموزشی

نحوه ارسال: پستی

کد محصول: NB05

 

قیمت: 360,000 تومان
360,000 تومان
بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی برق-نظارت