فیلم آموزش کنترل و طراحی اعضای فولادی تحت بارهای متمرکز با SAP ،ETABS

مدل: S19-12

فیلم آموزش کنترل و طراحی اعضای فولادی تحت بارهای متمرکز با SAP ،ETABS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم آموزش کنترل و طراحی اعضای فولادی تحت بارهای متمرکز با SAP ،ETABS