فیلم وبینار طراحی اعضای بتنی تحت اثر پیچش با ETABS

مدل: S19-11

فیلم وبینار طراحی اعضای بتنی تحت اثر پیچش با ETABS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم وبینار طراحی اعضای بتنی تحت اثر پیچش با ETABS