فیلم وبینار راهنمای فرمت IFC در رویت برای تبادل در مدل های BIM

مدل: S10-13

فیلم وبینار راهنمای فرمت IFC در رویت برای تبادل در مدل های BIM

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم وبینار راهنمای فرمت IFC در رویت برای تبادل در مدل های BIM