فیلم وبینار راهنمای فرمت IFC در رویت برای تبادل در مدل های BIM

مدل: S10-13

فیلم وبینار راهنمای فرمت IFC در رویت برای تبادل در مدل های BIM

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم وبینار راهنمای فرمت IFC در رویت برای تبادل در مدل های BIM