نرم افزار تخمين مشخصات خاک از آزمايش نفوذ استاندارد - NovoSPT

مدل: novo SPT

نرم افزار تخمين مشخصات خاک از آزمايش نفوذ استاندارد - NovoSPT

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

نرم افزار NovoSPT تنها برنامه ای است که بيش از 285 فرمول تبديل تعداد ضربات SPT به مشخصات مهندسی خاک را در بر دارد. اين فرمولها از حدود 70 کتاب و مقاله معتبر مهندسی استخراج شده و به دقت مورد آناليز و بررسی قرار گرفته و سپس به ديتابيس برنامه اضافه شده اند. یکی از مراحل اوليه پردازش تعداد ضربات SPT، اصلاح ضربات برای انرژی، طول راد، قطر گمانه و نوع نمونه گير است که همگی در اين برنامه تحت پوشش قرار گرفته اند.

قیمت: 9,300,000 تومان
6,510,000 تومان
نرم افزار تخمين مشخصات خاک از آزمايش نفوذ استاندارد - NovoSPT