نرم افزار محاسبه ضرايب فشارهای جانبی خاک - LateralK

مدل: novo Lateralk

نرم افزار محاسبه ضرايب فشارهای جانبی خاک - LateralK

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

اولين قدم در طراحی ديوارهای حايل، محاسبه فشار جانبی پشت ديوار است. اين فشار علاوه بر ارتفاع ديوار تابعی است از نوع مصالح خاکريز پشت ديوار، شيب خاکريز، سطح آب و ... که عمدتا توسط فرمولهای رانکين و کولمب بيان ميشود. نرم افزار LateralK برای محاسبه ضرايب فشار جانبی خاک در شرايط استاتيکی و زلزله طراحی شده است.

قیمت: 5,580,000 تومان
3,906,000 تومان
نرم افزار محاسبه ضرايب فشارهای جانبی خاک - LateralK