نرم افزار تبديل پارامترهای خاک- NovoFormula

مدل: novo Formula

نرم افزار تبديل پارامترهای خاک- NovoFormula

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

نرم افزار NovoFormula تنها برنامه ای است که بيش از 145 فرمول تبديل پارامترهای مهندسی خاک را در بر دارد. اين فرمولها از کتابها و مقالات معتبر مهندسی استخراج شده و به دقت مورد آناليز و بررسی قرار گرفته و سپس به برنامه اضافه شده اند. اين نرم افزار هم اکنون توسط صدها شرکت مهندسين مشاور در سراسر دنيا استفاده ميشود.

شما ميتوانيد بسياری از پارامترهای مهندسی خاک را بر اساس ساير پارامترها (که مقدار آنها را ميدانيد) تخمين بزنيد. به عنوان مثال ده ها رابطه تجربی برای تخمين پارامتر Cc تحکيم از درصد رطوبت، حد روانی و ... در برنامه گنجانيده شده اند. فرمولهای مورد استفاده به همراه توضيحات مربوط به هر فرمول نيز به کاربر ارائه ميشوند.

قیمت: 5,580,000 تومان
3,906,000 تومان
نرم افزار تبديل پارامترهای خاک- NovoFormula