آموزش شبیه سازی بعد زمان (۴D) با کمک Revit ،Dynamo ،Navisworks Manage ،Microsoft Project

مدل: iran-bim-Simulation4D

آموزش شبیه سازی بعد زمان (۴D) با کمک Revit ،Dynamo ،Navisworks Manage ،Microsoft Project

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
آموزش شبیه سازی بعد زمان (۴D) با کمک Revit ،Dynamo ،Navisworks Manage ،Microsoft Project