آرتری؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنر: ستون با دو اتصال پین شده

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم