آرتری؛ مدل ساز رفتار سازه ها به کمک گوی و فنر: مقایسه رزونانس در دو سازه