دوره اصول ساخت ساختمان های متداول شهری - اجرای صفحه ستون ها