فیلم آموزشی اندرکنش خاک و سازه، چالش های مدل سازی به روش مستقیم و زیر سازه باتمرکز روی نرم افزار OpenSees