بانک ها اعتبارات سنگینی که به سرمایه‌دارها در حوزه مسکن داده اند را نتوانستند وصول کنند