فیلم جلسه اول دوره آنلاین ورود به حرفه محاسبات؛ آیین نامه ۲۸۰۰+ بارگذاری