آشنایی با برخی از قابلیت های نرم افزار جدید سایزموسافت، SeismoSelect