بخشی از فیلم وبینار آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای به همراه راندو با تکنیک لکه گذاری