مصاحبه با قبول شده های دوره هاي ورود به حرفه موسسه ٨٠٨ در آزمون بهمن ٩٧