قسمتی از فیلم ورکشاپ معرفی قابلیت های نرم افزار Seismomatch