فیلم دوره دینامیک سازه ها؛ آمادگی کنکور دکتری عمران؛ جلسه اول