فیلم جلسه اول راهسازی از دوره راهسازی و روسازی؛ آمادگی کنکور ارشد عمران ۹۸