زلزله کرمانشاه و ضرورت طراحی عملکردی، قسمتی از مصاحبه رادیو 808 شماره 86: پروفسور حسن مقدم