ایجاد خودکار نوع بارهای زلزله و کنترل ضرایب نوع بارهای موجود در فایل