مدل سازی اسکله شمع و عرشه با میراگر اصطکاکی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و شمع در OpenSees گرافیکی (OpenSees Navigator)