پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۱۰: تفسیر آئین نامه ۲۸۰۰- ویرایش چهارم

مدل: vije-10

پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۱۰: تفسیر آئین نامه ۲۸۰۰- ویرایش چهارم

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 

این مجموعه شامل موارد زیر است:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود روی هم ۱۶۴.۰۰۰ تومان است، اما شما می‌توانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف ۳۲.۸۰۰ تومانی این مجموعه را با قیمت ۱۳۱.۲۰۰ تومان با هم سفارش دهید.

قیمت: 164,000 تومان
164,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره10: تفسیر آئین نامه 2800 ویرایش چهارم