تحلیل سازه ها (ویرایش جدید)

مدل: seri-nezam-tahlil

تحلیل سازه ها (ویرایش جدید)

نوبت چاپ: چاپ دوازدهم

مولف: احمد جوزدانی, نادر فنائی

ویرایشگر: گروه ویراستاران

صفحات: 212

قیمت: 210000 ریال

شابک: 930316

سال چاپ: 1395

قیمت: 21,000 تومان
21,000 تومان
تحلیل سازه ها (ویرایش جدید)