فیلم آموزش متره برآورد

مدل: Omranovin-Metreh

فیلم آموزش متره برآورد

توضیحات کوتاه
آموزش مقدماتی و آشنایی متره و برآورد
مناسب برای هر سطحی
۳ ساعت فیلم آموزش متره برآورد کاربردی
همراه با مثال های کاربردی از فهرست بها (در دوره پیشرفته)
تعاریف اولیه و مقدماتی متره و برآورد
معرفی دانش های مورد نیاز متره
معرفی ضرایب مورد نیاز
معرفی فصول فهرست بها
و...
مثال های کاربردی
مدرس : امیرحسین هراتی

قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
فیلم آموزش متره برآورد