مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی)

مدل: noavar-masaele mechaniki va barghi

مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی)

نام کتاب : مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی )

عمران اجرا،معماری نظارت،معماری اجرا

مولف کتاب : محمد عظیمی آقداش

سال چاپ: 1395

نوبت چاپ: دوازدهم، ویرایش چهارم

ناشر : نوآور

قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی)