آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری

مدل: 
S36

آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
قیمت: 950,000 تومان
950,000 تومان
آموزش های مباحث مقررات ملی ساختمان آمادگی ورود به حرفه عمران و معماری