آموزش 0 تا 100 اجرای ساختمان(اسکلت بتنی و فلزی)

مدل: helma

آموزش 0 تا 100 اجرای ساختمان(اسکلت بتنی و فلزی)

گروه معماران حلما تقدیم می کند
(از مجموعه آموزش های پکیج H1)
آموزش 0 تا 100 اجرای ساختمان(اسکلت بتنی و فلزی)
قیمت این بخش از پکیج H1 :
200 هزار تومان

قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
آموزش 0 تا 100 اجرای ساختمان(اسکلت بتنی و فلزی)