طراحی میراگرهای غیر فعال در برابر زلزله

مدل: book-farahmand11

طراحی میراگرهای غیر فعال در برابر زلزله

کتاب طراحی میراگرهای غیر فعال در برابر زلزله علیرضا صالحین و مرتضی راضی و علی حیدری
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کتاب طراحی میراگرهای غیر فعال در برابر زلزله