بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون ترافیک

مدل: baste terafik

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون ترافیک

این بسته جامع شامل مباحث زیر می باشد:

مبحث اول (تعاریف)
مبحث دوم (نظامات اداری)
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)

قیمت: 14,000 تومان
16,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون ترافیک