رشته
نوع محصول
فیلم آموزش رياضى عمومى ١ مبحث حد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فيلم آموزش تحليل سازه  (مبحث خط تأثير)
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
معماری فرم، فضا و نظم
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
معماری معاصر ایران، بانی مسعود
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
باغ های ایران، غلامرضا نعیما
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل سازه (مبحث تیر مزدوج)
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
مکانیک خاک (نسل جدید)
قیمت: 0 تومان
42,000 تومان
مقاومت مصالح
قیمت: 0 تومان
35,000 تومان
ریاضی عمومی ۱
قیمت: 0 تومان
36,000 تومان
ریاضی عمومی ۱
قیمت: 0 تومان
36,000 تومان
زبان عمومی ارشد
قیمت: 0 تومان
38,000 تومان
زبان تخصصی عمران
قیمت: 0 تومان
32,000 تومان

صفحه‌ها