آیا وجود دیافراگم‌ها در طراحی پل‌های ساخته شده با شاه تیرهای بتنی جعبه‌ای ضروری است؟

عکس‌های mostafaDogoharani
mostafaDogoharani

امتیازها: 2

آیا وجود دیافراگم‌ها در طراحی پل‌های ساخته شده با شاه تیرهای بتنی جعبه‌ای ضروری است؟

تعداد پاسخ : 1
بازدید: 76