آیا وجود دیافراگم‌ها در طراحی پل‌های ساخته شده با شاه تیرهای بتنی جعبه‌ای ضروری است؟

عکس‌های mostafaDogoharani
mostafaDogoharani

امتیازها: 4

آیا وجود دیافراگم‌ها در طراحی پل‌های ساخته شده با شاه تیرهای بتنی جعبه‌ای ضروری است؟

بازدید: 87