تحلیل عدم قطعیت، Uncertainty Analysis

تحلیل عدم قطعیت، Uncertainty Analysis

تحلیل عدم قطعیت، Uncertainty Analysis

تحلیل عدم قطعیت، عدم قطعیت متغیرهایی را که در مسائل تصمیم‌گیری در مشاهدات و نمایش مدل‌های پایگاه دانش استفاده می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، تحلیل عدم قطعیت به دنبال ساخت یک مشارکت فنی برای تصمیم‌گیری از طریق اندازه‌گیری عدم قطعیت در متغیرهای مربوطه است. برای تحلیل عدم قطعیت آزمایش‌های فیزیکی یا ارزیابی عدم قطعیت تجربی، از ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری استفاده می‌شود. یک آزمایش برای تعیین یک اثر، نشان دادن یک قانون یا تخمین ارزش عددی یک متغیر فیزیکی که با استفاده از خطاهای ناشی از ابزار دقیق، حضور اثرات اختلاط و غیره تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، طراحی شد.

به همین ترتیب در آزمایش‌های عددی و مدلسازی آنالیز عدم قطعیت، تعدادی از تکنیک‌ها برای تعیین پیش‌بینی قابلیت اطمینان مدل، محاسبه برای منابع مختلف عدم قطعیت در ورودی و طراحی مدل استفاده می‌شود. یک زمینه مرتبط با این آنالیز، آنالیز حساسیت است. پارامتر کالیبراسیون لزوما نشانگر واقعیت نیست، زیرا واقعیت بسیار پیچیده است. هر پیش‌بینی، پیچیدگی‌های واقعیتی خود را دارد که نمی‌تواند در مدل کالیبره شده منحصر به فرد باشد. چنین خطایی باید برای زمانی که تصمیم‌گیری‌های مدیریتی گرفته می‌شود بر اساس نتایج مدل مورد توجه قرار گیرد.

منبع: Wikipedia

مترجم و تهیه‌کننده: محبوبه پوریوسفی

کاربران دارای این تخصص: 
#: 2
فاطمه سلیمان میگونی
عضو به مدت: 4 سال 1 ماه
#: 1
ندا فرهودی ملایوسف
عضو به مدت: 7 ماه 22 ساعت