روش کار حقیقی در تحلیل سازه

روش کار حقیقی در تحلیل سازه

روش کار حقیقی در تحلیل سازه

در این روش برای محاسبه‌ی تغییر شکل سازه‌ها از اصل بقای انرژی می‌توان استفاده نمود.

برای این منظور ابتدا با توجه به روابط به دست آمده، انرژی کرنشی داخلی عضو حساب می شود. سپس با مساوی قرار دادن این انرژی با کار خارجی انجام شده توسط بارای وارده، رابطه ای به دست می آید که تغییر مکان عضو در امتداد بار وارده را به دست می دهد. از این روش مستقیم در حالاتی می‌توان استفاده نمود که فقط یک بار بر عضو تاثیر داشته باشد.

در این روش فرض می‌نماییم که بار های خارجی به طور تدریجی بر عضو وارد می‌شوند.

این بدان معنی است که وقتی یک نیرو یا لنگر پیچشی بر عضوی وارد می‌شود، اثر کامل آن در روی مصالح به طور تدریجی از صفر شروع می‌شود تا به مقدار نهایی برسد. بنابراین کار خارجی برابر است با حاصل ضرب نصف نیروی کل در تغییر مکان امتداد آن.

باید توجه داشت که چون کار خارجی مساوی انرژی کرنشی داخلی می‌باشد، انرژی کرنشی داخلی را می‌توان از تغییر مکان عضوی که بار بر آن اعمال شده نیز بهدست آورد.

مثالی در این زمینه:

برای تعیین تغییر مکان انتهای آزاد یک میله‌ی الاستیک با سطح مقطع ثابت A و طول L در اثر نیروی محوری p که بر انتهای آزاد آن وارد می‌گردد خواهیم داشت:

کار خارجی اگر p به طور تدریجی وارد شود:

تغییر مکان انتهای آزاد میله می‌باشد.انرژی کرنشی داخلی میله برابر است با:

 از تساوی کار خارجی با انرژی کرنشی داخلی داریم:

مرجع: کتاب تحلیل سازه‌ها، مولفین: اخوان لیل‌آبادی، شاپور طاحونی

محصولات فروشگاه: 
اصول و مبانی تحلیل سازه ها (نظام مهندسی-محاسبات)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
بارگذاری و تحلیل سازه ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
17,000 تومان
تئوری و مسائل تحلیل سازه ها
قیمت: 0 تومان
33,000 تومان
نا موجود
تحلیل سازه ها (ویرایش جدید)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 21,000 تومان
21,000 تومان
تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI)
قیمت: 0 تومان
33,000 تومان
نا موجود
تحلیل سازه ها جلد 2 (نسل جدید)
قیمت: 0 تومان
34,000 تومان
نا موجود
مشاوران دارای این تخصص: 
#: 7
مصطفی دوگوهرانی
نقش‌ها: editor, Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 7 ماه
#: 6
تیام شیرزادی
نقش‌ها: editor, Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 3 ماه
#: 5
حامد فرح آبادی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 2 سال 11 ماه
#: 4
مهدی علیرضایی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 2 سال 9 ماه
#: 3
على عبايى
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 10 ماه 4 ساعت
#: 2
سیامک نوروزی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 ماه 3 هفته
#: 1
حمید محمدی گرفمی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 2 هفته 6 روز
کاربران دارای این تخصص: 
#: 10
omranian
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 3 سال 3 ماه
#: 9
علا محمد
عضو به مدت: 2 ماه 3 هفته
#: 8
آیت ایمانی
عضو به مدت: 3 ماه 4 هفته
#: 7
esmail alipour
عضو به مدت: 6 ماه 3 هفته
#: 6
علی محمودی
عضو به مدت: 1 سال 6 ماه
#: 5
نیکزاد نودهی
نقش‌ها: Vip, مترجمین, همکاران
عضو به مدت: 1 سال 4 ماه
#: 4
محمد صادق برخورداری
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 2 سال 10 ماه
#: 3
پگاه والی زاده معجزی
عضو به مدت: 1 سال 2 ماه
#: 2
فرزاد
عضو به مدت: 1 سال 2 ماه
#: 1
محمدعلی محمدیان
عضو به مدت: 3 سال 5 ماه