کرنش، Strain

کرنش، Strain

کرنش، Strain

کرنش  در اصطلاح فیزیک به تغییر در طول جسم جامد در هر جهت نسبت به طول آن جسم در همان جهت که در اثر اعمال نیرو (تنش) پدید می‌آید گفته می‌شود.

انواع کرنش

  • کرنش جانبی، مقدار کرنشی که در هر جهت عرضی ایجاد می شود را کرنش جانبی می نامیم
  • کرنش محوری، کرنش محوری یا عمودی در یک میله تحت بارگذاری محوری را با تغییر شکل در طول واحد آن میله تعریف می کنیم. با نشان دادن کرنش عمودی با ε حرف یونانی (اپسیلون) ، می نویسیم : 

که در فرمول بالا δ مقدار تغییر شکل ایجاد شده در فاصله x  نسیت به تکیه گاه می باشد.

کرنش حقیقی

 در کرنش حقیقی به جای استفاده از کل افزایش طول δ و مقدار اولیه L ، از مقادیر لحظه ای متوالی L که ثبت شده است ، استفاده می کنیم.

با تقسیم کردن هر تغیر طول در فاصله بین دو علامت معیار بر مقدار متناظر L ، کرنش های جزئی Δε=ΔL/L را به دست می آوریم.

با جمع کردن مقادیر متوالی Δε ، کرنش حقیقی را تعریف می کنیم . 

ΣΔε = ΣΔL/L = ε

با جایگزینی انتگرال به جای جمع کردن میتوان کرنش حقیقی را چنین بیان کرد

در واقع کرنش حقیقی از مجموع تغییر طول های لحظه ای تقسیم بر مقدار طول اولیه بدست می آید ولی کرنش مهندسی از تغییر طول نهایی تقسیم بر طول اولیه محاسبه می شود.

مرجع: مقاومت مصالح، مولفین: فردیناند بی یر و راسل جانستون- ترجمه: ابراهیم موحدیان