تئوری الاستیسیته، Elasticity Theory

تئوری الاستیسیته، Elasticity Theory

تئوري الاستيسيته رفتار محيط‌هاي جامد را كه بعد از باربرداري شكل اوليه خود را باز مي يابند، مورد مطالعه قرار مي دهد. اين چنين محيط‌ها يا مواد، الاستيك ناميده می‌شوند. تقريباً تمام مصالح مهندسي داراي يك ميزان معيني از خاصيت الاستيسيته هستند. اگر بارهاي خارجي كه موجب ايجاد تغيير شكل مي‌شوند، از يك حد معيني تجاوز ننمايند، در اين صورت با حذف نيروها، تغييرشكل‌ها از بين مي‌روند و محيط يا ماده به شكل اوليه خود باز مي‌گردد.
در تئوري الاستيسيته، پاسخ مكانيكي مصالح به هنگام وقوع تغييرشكل‌هاي الاستيك قابل برگشت مدل مي‌شود. بنابراين در يك نگاه كلي، تئوري الاستيسيته شاخه‌اي از علم مكانيك است که با محاسبه تنش‌ها و كرنش‌ها در يك جسم الاستيك سرو كار دارد.

وجوه مميزه تئوري الاستيسيته از مقاومت مصالح

- كلي نگري در تئوري الاستيسيته، جزئي و خاص نگري در مكانيك جامدات
تئوري الاستيسيته در واقع مفاهيم حاكم بر محيط‌هاي جامد را در يك قالب فراگيرتر از آنچه كه در دوره هاي كارشناسي تحت عناوين مقاومت مصالح يا مكانيك جامدات تدريس مي شود، ارائه مي‌دهد. به عبارت دیگر، در مقاومت مصالح ما با روش هایی به ساده سازی مسائل کاربردی میپردازیم که در الاستیسیته این ساده سازی ها را کنار خواهیم گذاشت و به بررسی دقیق تنش و کرنش در یک جسم تحت بارگذاری پرداخته میشود و جنبه ریاضیاتی آن برای رسیدن به دقیق‌ترین پاسخ‌ها، اهمیت زیادی دارد.
در استخراج روابط بار- تنش و بار- خيز با استفاده از تئوري الاستيسيته، غالباً از يك عنصر حجمی بينهايت در يك نقطه از جسم با وجوهي عمود بر محورهاي مختصات استفاده مي‌شود. شرايط تعادل به وسيله معادلات ديفرانسيل تعادل و شرايط سازگاري به وسيله معادلات ديفرانسيل سازگاري نمايش داده مي‌شوند. روابط مشخصه به وسيله روابط تنش- كرنش مناسب نمايش داده مي‌شوند. اگر معادلات ديفرانسيل تعادل و معادلات ديفرانسيل سازگاري تحت اثر روابط مشخصه تنش- كرنش و شرايط مرزي مشخص حل شوند، در اين صورت حالت تنش و تغيير مكان براي هر نقطه‌اي از جسم به دست می‌آيند.
- توانمندی در حل مسائل پیچیده
براي بسياري از مسائل مقدماتي نظير خمش خالص و پيچش خالص، استخراج روابط بار- تنش و بار- خيز از طريق روش كلاسيك مكانيك مصالح امكان پذير است. بسياري از مسائل پيچيده نظير پيچش ميله‌هاي غير مدور، تحليل صفحات، تحليل پوسته‌ها، تحليل استوانه‌هاي جدار كلفت، تنش‌هاي تماسي و تمركز تنش از چنان پيچيدگي‌هاي حالت تنش برخوردار هستند كه روش كلاسيك مكانيك مصالح در حل آنها و استخراج روابط بار- تنش و بار- خيز كارايي ندارد.

گرد‌آورنده: کریم عابدی، دانشگاه سهند تبریز

محصولات فروشگاه: 
فیلم دوره الاستیسیته
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
قیمت: 320,000 تومان
320,000 تومان