طول مهاری، Development Length

طول مهاری، Development Length

طول مهاری، Development Length

معمولا در نقاط انتهایی میلگردها جهت اطمینان از اینکه میلگرد دچار شکست یا از جای خود خارج نمی‌شود و همچنین جهت مقابله با نیروهای میلگرد، باید آن را در بتن قرار داد.

طول مهاری، مقدار طول مورد نیاز از میلگرد است که در داخل بتن قرار می‌گیرد تا پیوستگی مطلوب بین فولاد و بتن ایجاد شود و همچنین به مقدار مطلوبی تنش در میلگردهای آن مقطع برسیم.