طول همپوشانی میلگرد، Overlap Length

طول همپوشانی میلگرد، Overlap Length

طول همپوشانی میلگرد، Overlap Length

طول همپوشانی مواقعی کاربرد دارد که در میلگردها تنش وجود دارد اما طول میلگرد به اندازه طول مورد نیاز نیست.
مثلا در ستون‌ها امروزه ارتفاع ستون‌ها معمولا 100 اینچ است اما نه میلگردی به این طول وجود دارد و نه حتی در صورت وجود داشتن، نگه داری آن آسان است؛ بنابراین، میلگردها را برای هر دو طبقه برش می‎دهیم. در محل برش خورده باید انتقال تنش‌ها را از یک میلگرد به میلگرد دیگر تأمین کنیم.

در نهیت، میلگرد دوم را در کنار میلگرد اول و مقداری پایین‌تر از محل برش خورده قرار داده و به این صورت مقدار طولی که دو میلگرد روی هم قرار گرفته‌اند را طول همپوشانی نامیم.