گاست پلیت، Gusset Plate

گاست پلیت، Gusset Plate

گاست پليت‌ها ورق‌هاي متصل‌كننده اعضاي اصلي بادبند به تير و ستون مي‌باشند. اين اعضا تحت نيروي كششي و فشاري موجود در خود داراي مودهاي گسيختگي متفاوتي مي‌باشند. يكي از مودهاي گسيختگي موجود كمانش موضعي، بويژه در انتهاي گاست پلیت می‌باشد.
طبـق تحقيقـات انجـام شـده مـود گسـيختگي مطلوب در گاست پليت‌ها تحت فشار تسليم آن است. در حاليكه براي گاست پليت هاي بزرگ در اكثرموارد مود گسيختگي غالب كمانش مي‌باشـد كـه گسـيختگي ترد محسوب مي شود. به همين منظور براي تغييرمود گسيختگي حاكم و جلوگيري از كمانش گاست پليت‌ها از سخت كننده ها بويژه در لبه‌هاي آن استفاده مي‌شود.

دسته بندی : 
دانشنامه: