همایش ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

همایش ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 
محورهای کنفرانس:
هنر اسلامی
معماری اسلامی
شهرسازی اسلامی
مباحث میان رشته ای مرتبط
 
موضوعات پیشنهادی:
هنر اسلامی
معماری اسلامی
شهرسازی اسلامی
هنر ایرانی – اسلامی
معماری ایرانی- اسلامی
شهرسازی ایرانی- اسلامی
تعریف و بازتعریف هنر اسلامی
تعریف و بازتعریف معماری اسلامی
تعریف و بازتعریف شهرسازی اسلامی
تعریف و بازتعریف شهر اسلامی
هنر در قران کریم
معماری در قران کریم
شهرسازی در قران کریم
شهر در قرآن کریم
هنر در روایات مذهبی و متون اسلامی
معماری در روایات مذهبی و متون اسلامی
شهرسازی در روایات مذهبی و متون اسلامی
شهر در روایات مذهبی و متون اسلامی
حکمت هنر اسلامی
حکمت معماری اسلامی
حکمت شهرسازی اسلامی
توجه به نسبت میان هنر، معماری و شهرسازی با محیط اسلامی
تاثیرات اندیشه اسلامی بر هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در طول زمان
ارتقاء و گسترش مرزهای دانش با هدف رسیدن به خود کفایی در حوزه مبانی فکری هنر و معماری و شهرسازی اسلامی
حفظ و گسترش و باز آفرینی هنر و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی
حفظ و گسترش و باز آفرینی معماری و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی
حفظ و گسترش و باز آفرینی شهرسازی و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی
ارتقاء خلاقیت هنری و معماری و شهرسازی و ایجاد بسترهای لازم در جهت رسیدن به ابداع و نوآوری و رشد و شکوفایی استعدادهای کشور در حوزه های اسلامی ایرانی
شناخت و اهمیت اندیشه های ایرانی اسلامی در حوزه های هنر و معماری و شهرسازی با تاکید بر احیاء، حفظ و معرفی آنها
آموزش هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در کشور
تعیین و تعیّن مکانت و جایگاه ارزشی هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در تعالی و ارتقاء فرهنگی کشور
آسیب شناسی جایگاه و مسائل هنر، معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی در نظام فرهنگی و ساختاری کشور و لزوم ارائه راهکارهای موثر برای ارتقای نظام و فرهنگ هنری ، معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی
ارتقاء دانش و بینش هنری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در هنر ایرانی با معیارهای اسلامی
ارتقاء دانش و بینش معماری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در معماری ایرانی با معیارهای اسلامی
ارتقاء بینش و دانش شهرسازی و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در شهرسازی ایرانی با معیارهای اسلامی
تعیین مختصات و الزامات هنر و معماری و شهرسازی در فرآیند جهانی شدن با توجه به مفاهیم ایرانی اسلامی
شناخت، نقد و ارزیابی هنر و معماری و شهرسازی معاصر ایران با رویکرد به اندیشه های اسلامی
نقش و جایگاه هنر، معماری و شهرسازی اسلامی در ارتقاء و تعالی فرهنگ جامعه
نقش هنر، معماری و شهر سازی اسلامی در تحقق زندگی منطبق بر اصول و بنیادهای زیست محیطی
هنر اسلامی و توسعه پایدار
معماری اسلامی و توسعه پایدار
شهرسازی اسلامی و توسعه پایدار
تحلیل و بررسی آثار هنری اسلامی
تحلیل و بررسی آثار معماری اسلامی
تحلیل و بررسی آثار شهرسازی اسلامی
معرفی آثار هنری اسلامی
معرفی آثار معماری اسلامی
معرفی آثار شهرسازی اسلامی
انجام مطالعات دیرین شناسی با هدف بازسازی شرایط هنری و معماری و شهرسازی اسلامی در گذشته
معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش خطرات و آسیب های زلزله
معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش مصرف انرژی
معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش مصرف آب
معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش آلودگی ها
معماری و شهرسازی اسلامی و پدافند غیر عامل
ارزیابی طرح های توسعه شهری بر اساس معیارهای اسلامی
پژوهش در خصوص نقد و ارزیابی طرح ها و اقدامات توسعه شهری بر اساس اندیشه های اسلامی
تدوین مکانیزم های اجرا و تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران براساس اندیشه های اسلامی
ارائه‏ ی راهکارهایی برای بره گیری از هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در مکان‏های عمومی
پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی اسلامی ایران
تبیین کیفیت ارتقا و مکانت هنرهای دینی و ملی ایران با توجه به ارزشهای اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع هنرهای ایرانی اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع معماری ایرانی اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع شهرهای ایرانی اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع معماری و شهرسازی ایرانی
بررسی ساختار مطلوب هنری و معماری برای کلان شهرهای ایران  براساس اندیشه اسلامی
نقش فضای دیجیتال و سایبر در هنر و معماری و شهرسازی اسلامی
نقش IT در هنر اسلامی معاصر
نقش IT در معماری اسلامی معاصر
نقش IT در شهرسازی اسلامی معاصر
هنر اسلامی معاصر
معماری اسلامی معاصر
شهرسازی اسلامی معاصر
شهر اسلامی معاصر
مبانی نظری هنر اسلامی
مبانی نظری معماری اسلامی
مبانی نظری شهر اسلامی
مبانی نظری شهرسازی اسلامی
مدیریت شهری براساس تعالیم اسلامی
طراحی شهری براساس تعالیم اسلامی
برنامه ریزی شهری براساس تعالیم اسلامی
هنر شهری براساس تعالیم اسلامی
طراحی معماری براساس تعالیم اسلامی
طراحی هنری براساس تعالیم اسلامی
نقد و بررسی معماری معاصر براساس اندیشه های اسلامی
نقد و بررسی شهرسازی معاصر براساس اندیشه های اسلامی
نقد و بررسی هنر معاصر براساس اندیشه های اسلامی
تحقیق در باب مبانی دینی و ملی هنر اسلامی ایرانی
شناخت دقیق نسبت میان هویت، هنر و صناعت در عرصه هنرها و مواریث ملی ایران
ترسیم گاه نگاری ایران از آغاز تا عصر حاضر بر اساس موازین مطلق و نسبی
انجام مطالعات هنری ، معماری و باستان شناسی در کشورهای حوزه ایران فرهنگی
مطالعه تاریخ معماری و شهرسازی و هنر اجتماعی ایران اسلامی
مطالعه معماری، سازه و ساختار شهر های ایران در دوران اسلامی
مرمت آثار هنری اسلامی
مرمت آثار معماری اسلامی
مرمت شهری آثار عهد اسلامی
مرمت بافتهای تاریخی عهد اسلامی
گردشگری و معماری اسلامی
گردشگری و هنر اسلامی
گردشگری و شهر اسلامی
گردشگری و هنر اسلامی ایران
گردشگری و معماری اسلامی ایران
گردشگری و شهرسازی اسلامی ایران
مطالعات نظری و کاربردی در باب هنرها مختلف حیطه تمدن اسلامی
تحقق و پژوهش در هنر فرش ایرانی اسلامی
ارائه‏ ی راهکارهایی برای تداوم‏ بخشیدن به خلاقیتِ هنری و معماری در فرهنگ‏های هنری مناطق مختلف کشور
ارائه‏ ی راهکارهای جدید برای آموزش هنر اسلامی
فلسفه هنر اسلامی
فلسفه معماری اسلامی
فلسفه شهر اسلامی
فلسفه شهرسازی اسلامی
هنر اسلامی و روانشناسی
معماری اسلامی و روانشناسی
شهرسازی اسلامی و روانشناسی
شهر اسلامی و روانشناسی
تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق خلاقیت هنری اسلامی
تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق معماری اسلامی
تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق خلاقیت شهرسازی اسلامی
هنر اسلامی و انسان معاصر
معماری اسلامی و انسان معاصر
شهرسازی اسلامی و انسان معاصر
شهر اسلامی و انسان معاصر
تبیین جایگاه دانش آموختگان هنری و معماری و شهرسازی در خلق هویت اسلامی
زمینه های ارتقاء خلاقیت ها در نوآوری و رشد استعدادها در هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
آموزش معاصر هنر با تاکید بر آموزش های موضوع محور اسلامی
کشف امکانات تازه‏‏ برای خلق هنرها در چارچوب نظام هنری ایرانی اسلامی با استفاد از شیوه‏ های قدیم خلق هنر
کشف امکانات تازه‏‏ برای خلق معماری در چارچوب نظام فکری ایرانی اسلامی با استفاد از شیوه‏ های قدیم خلق معماری
تحقیق در باب نسبت میان هنر، معماری، شهرسازی، فرهنگ و هویت اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع مواریث هنری و معماری ایران اسلامی
تحقیق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقای کیفیت هنرهایی که ایران بواسطه آنها در جهان شناخته می شود
تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای هنری ایرانی اسلامی
تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای معماری ایرانی اسلامی
تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای شهرسازی ایرانی اسلامی
تبیین حکمت و فلسفه هنر و معماری در اندیشه اسلامی- ایرانی
تبیین مکاتب زیبایی شناختی به ویژه زیبایی شناسی در اندیشه اسلامی
اخلاق در هنر اسلامی
اخلاق در معماری اسلامی
اخلاق در شهرسازی اسلامی
اخلاق در شهر اسلامی
اخلاق در هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
زیبایی شناسی هنر اسلامی
زیبایی شناسی معماری اسلامی
زیبایی شناسی شهرسازی اسلامی
زیبایی شناسی شهر اسلامی
مباحث میان رشته ای هنر اسلامی
مباحث میان رشته ای معماری اسلامی
مباحث میان رشته ای شهرسازی اسلامی
مباحث میان رشته ای شهر اسلامی
‏رویکردِ بینارشته ‏ای در ابعاد مختلف هنری و معماری و شهرسازی اسلامی
تزیینات هنر اسلامی
نقوش هنر اسلامی
تزیینات معماری اسلامی
آثار شاخص هنری اسلامی
آثار شاخص معماری اسلامی
آثار شاخص شهر اسلامی
آثار شاخص شهرسازی اسلامی
قوانین در حیطه هنر اسلامی
قوانین در حیطه معماری اسلامی
قوانین در حیطه شهر اسلامی
قوانین در حیطه شهرسازی اسلامی
سبک زندگی و هنر اسلامی
سبک زندگی و معماری اسلامی
سبک زندگی و شهر اسلامی
سبک زندگی و شهرسازی اسلامی
سبک زندگی ایرانی و جایگاه هنر، معماری و شهرسازی اسلامی در آن
هنر و معماری و شهرسازی بومی ایران اسلامی
پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی ایران اسلامی
الزامات محتوایی و فرایندی هنر و معماری و شهرسازی اسلامی ایران با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران
نقاط قوت و ضعف آموزش هنر اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش معماری اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش شهرسازی اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی
آموزش هنر اسلامی در دانشگاه های ایران
آموزش معماری اسلامی در دانشگاه های ایران
آموزش شهرسازی اسلامی در دانشگاه های ایران
تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش هنر اسلامی
تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش معماری اسلامی
تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش شهر اسلامی
تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش شهرسازی اسلامی
آسیب‏ شناسیِ نگاه‏های منفیِ عرفی‏ به هنر
آسیب شناسی هنر اسلامی ایران
آسیب شناسی معماری اسلامی ایران
آسیب شناسی شهرسازی اسلامی ایران
تحقیق در مفهوم زیبایی و مکاتب زیبایی شناختی اسلامی
هنرهای شهری و گرافیک محیطی و تاثیرات روحی و روانی آنها با اندیشه های اسلامی
تحقیق در قوانین و مقررات شهرسازی کشور با اندیشه های اسلامی
تحقیق در باب استعدادها و قابلیتهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
بررسی آسیب ها و چالش های پیش روی کلان شهرهای ایران در عصر جهانی شدن با توجه به معیارهای اسلامی
تبیین و تحقیق مختصات و شاخصهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
شناخت و نقد هنر  اسلامی در ایران از منظر فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی
راهکارهای ارتقا قدرت نقد و سواد بصری جامعه ایرانی در آثار هنری اسلامی
ارزیابی عملکرد جوامع های مختلف هنری در ایران به لحاظ اندیشه های اسلامی
ارزیابی عملکرد جوامع های مختلف معماری در ایران به لحاظ اندیشه های اسلامی
ارزیابی عملکرد جوامع های مختلف شهرسازی در ایران به لحاظ اندیشه های اسلامی
شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم به کارگیری هویت اسلامی در آثار هنری کشورهای اسلامی
شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم به کارگیری هویت اسلامی در آثار معماری کشورهای اسلامی
شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم به کارگیری هویت اسلامی در آثار شهرسازی کشورهای اسلامی
ارزیابی ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی به لحاظ مفاهیم و اندیشه های اسلامی
ارزیابی ضوابط و مقررات طرح های معماری به لحاظ مفاهیم و اندیشه های اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش هنر در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه هویت اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش معماری در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه هویت اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش شهرسازی در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه هویت اسلامی
گونه شناسی روشهای ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه شهری با رویکرد به هویت اسلامی
رویه های تازه در طراحی معاصر ایران با جایگاه اندیشه های اسلامی در آن
نقد زیباشناسی زندگی روزمره در هنر معاصر با رویکردی به اندیشه های اسلامی
تبیین اصول نقد هنرهای ایرانی اسلامی
تبیین اصول نقد معماری ایرانی اسلامی
تبیین اصول نقد شهرهای ایرانی اسلامی
تبیین اصول نقد شهرسازی ایرانی اسلامی
نقد سبک یا دوره‏ ی خاصی از هنر ایرانی اسلامی، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط
نقد سبک یا دوره‏ ی خاصی از معماری ایرانی اسلامی، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط نقد سبک یا دوره‏ ی خاصی از شهرسازی ایرانی اسلامی، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط
نظام کاربرد در معماری اسلامی
نظام کاربرد در شهرهای اسلامی
نظام کاربرد در هنر اسلامی
نظام کاربرد در شهرسازی اسلامی
شبیه سازی و مدل سازی معماری اسلامی
شبیه سازی و مدل سازی هنر اسلامی
شبیه سازی و مدل سازی شهرسازی اسلامی
شبیه سازی و مدل سازی شهر اسلامی
به کارگیری نرم افزارهای جدید در هنر اسلامی
به کارگیری نرم افزارهای جدید در معماری اسلامی
به کارگیری نرم افزارهای جدید در شهرسازی اسلامی
شاخصه های هنر اسلامی
شاخصه های معماری اسلامی
شاخصه های شهر اسلامی
شاخصه های شهرسازی اسلامی
مسکن در تمدن اسلامی
مسجد در تمدن اسلامی
بازار در تمدن اسلامی
معرفی تک بناهای خاص در تمدن اسلامی
معرفی هنرهای خاص مربوط به حیطه تمدنی اسلامی
معرفی شهرهای خاص در حیطه تمدن اسلامی
معماری بناهای مذهبی در تمدن اسلامی
معماری امام زاده ها در تمدن اسلامی
هنر در بناهای مذهبی تمدن اسلامی
تاثیر بناهای شاخص تمدن اسلامی در شهرسازی اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در مورد هنر اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در مورد معاری اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در مورد شهرسازی اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد هنر اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد معماری اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد شهرسازی اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد شهر اسلامی
مقایسه هنر غرب و هنر اسلامی
مقایسه معماری غرب و معماری اسلامی
مقایسه شهرسازی غرب و شهرسازی اسلامی
مقایسه شهر غرب و شهر اسلامی
آرمانشهر در تمدن اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در باب آرمانشهر
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در باب آرمانشهر اسلامی
آرمانشهر در قرآن کریم
آرمانشهر در متون اسلامی
نقوش در هنر اسلامی
خط در هنر اسلامی
خط در معماری اسلامی
معماری داخلی با توجه به هنر اسلامی
طراحی معماری با توجه به هنر اسلامی
نقش نگاه نو و ابداع در هنر اسلامی
نقش نگاه نو و ابداع در معماری اسلامی
نقش نگاه نو و ابداع در شهرسازی اسلامی
نقش نگاه نو و ابداع در هنر و معماری و شهرسازی در معرفی فرهنگ اسلامی به کشورهای غیراسلامی
نقش نوآوری و ابداع معماری مساجد در جذب جوانان جامعه به مکانهای مذهبی
بازخوانی رموز نهفته در هنر اسلامی
بازخوانی رموز نهفته در معماری اسلامی
بازخوانی رموز نهفته در شهر اسلامی
نوگرایی در هنر اسلامی معاصر
نوگرایی در معماری اسلامی معاصر
نحوه نگاه به مقوله سنت در هنر معاصر ایران
نحوه نگاه به مقوله سنت در هنر معاصر ایران
نحوه نگاه به مقوله سنت در شهر معاصر ایران
مدرنیته و سنت تعامل یا تقابل در هنر اسلامی
مدرنیته و سنت تعامل یا تقابل در معماری اسلامی
مدرنیته و سنت تعامل یا تقابل در شهر اسلامی
نوآوری در شناساندن هنر اسلامی
نوآوری در شناساندن معماری اسلامی
نوآوری در شناساندن شهر اسلامی
توحید در هنر اسلامی
توحید در معماری اسلامی
توحید در شهر اسلامی
بررسی روند تکاملی هنر سنتی ایران اسلامی
بررسی روند تکاملی معماری سنتی ایران اسلامی
بررسی روند تکاملی شهر سنتی ایران اسلامی
رموز زیبایی شناسی و معنی گرایی در هنر اسلامی
رموز زیبایی شناسی و معنی گرایی در معماری اسلامی
رموز زیبایی شناسی و معنی گرایی در شهر اسلامی
تاثیر هنر اسلامی در اعتلای فرهنگ اسلامی
تاثیر معماری اسلامی در اعتلای فرهنگ اسلامی
تاثیر شهر اسلامی در اعتلای فرهنگ اسلامی
 
تاریخ های مهم:
آغاز به کار همایش: ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵
آغاز ارسال مقاله: ۱ آذر ماه ۱۳۹۵
آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
 
زمان برگزاری همایش: ۷ ردیبهشت ماه ۱۳۹۶
محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 
دبیرخانه:
ایمیل: aau@iaut.ac.ir
سایت مرتبط: www.conference.iaut.ac.ir

 

لینک خبر

درباره نویسنده
عکس‌های mahya-mohseni

محیا محسنی

پشتیبان محتوای معماری موسسه آموزشی 808
 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • Comments

  در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

  هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

  صفحه اصلی دانشنامه

  تقویم آموزشی

  8 ارديبهشت 1396
  پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  10 ارديبهشت 1396
  مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران (متـانا)
  11 ارديبهشت 1396
  انجمن جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس
  12 ارديبهشت 1396
  انجمن سازه های فولادی ایران با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  12 ارديبهشت 1396
  دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در مشهد با همکاری انجمن علمی معماری و شهرسازی اسلامی
  13 ارديبهشت 1396
  انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
  13 ارديبهشت 1396
  دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
  13 ارديبهشت 1396
  گروه Zweig
  14 ارديبهشت 1396
  نماینده شرکت دیزاین بیلدر انگلیس در ایران (شرکت مهندسین مشاور آرشیدز)
  15 ارديبهشت 1396
  گروه مهندسی پایاشهر
  18 ارديبهشت 1396
  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
  20 ارديبهشت 1396
  با همكاري دانشگاه ها و مراكز علمي كشور
  20 ارديبهشت 1396
  دبیرخانه کنفرانس با حمایت علمی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی
  21 ارديبهشت 1396
  انجمن الگوريتم‌های فرا ابتکاري ايران. با همکاری دانشگاه پيام‌نور نجف‌آباد
  21 ارديبهشت 1396
  ستاد برگزاری سومین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته
  22 ارديبهشت 1396
  دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه یزد
  22 ارديبهشت 1396
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
  25 ارديبهشت 1396
  جامعه مهندسان مشاور ایران
  30 ارديبهشت 1396
  مرکز خدمات علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
  3 خرداد 1396
  جامعه مهندسان مشاور ایران
  3 خرداد 1396
  برگزار کننده: مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
  5 خرداد 1396
  شرکت توسعه دانش فرزانگان
  5 خرداد 1396
  نماینده شرکت ولاسولاریس سوئیس در ایران
  13 خرداد 1396
  انجمن مدیریت مالی ساخت و ساز آمریکا
  20 خرداد 1396
  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان و با مشارکت شهرداری همدان
  25 خرداد 1396
  انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
  25 خرداد 1396
  مهندسین مشاور ژئودالامپر با حمایت دانشگاه ایوان کی
  29 خرداد 1396
  موسسه آموزشی و تحقیقاتی آتن (Athen ) با حمایت مجله تکنولوژی و مهندسی آتن
  31 خرداد 1396
  دبیرخانه کنفرانس با حمایت علمی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی
  1 تير 1396
  با حمایت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه البرز
  14 تير 1396
  موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
  14 تير 1396
  مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، موسسه آموزش عالی مهراروند؛ دپارتمان فناوری های نوین
  16 تير 1396
  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس
  20 تير 1396
  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
  22 تير 1396
  موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
  22 تير 1396
  موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
  22 تير 1396
  موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
  15 مرداد 1396
  دبیرخانه کنفرانس
  20 مرداد 1396
  مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار - موسسه آموزش عالی مهر اروند
  25 مرداد 1396
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری+دانشگاه اسوه
  2 شهريور 1396
  دبیرخانه کنفرانس با حمایت علمی دانشگاه Georgian Technology University گرجستان و دانشگاه ”Tbilisi Teaching University “Gorgasali گرجستانشرکت بین المللی کوشا
  8 شهريور 1396
  دانشگاه گیلان
  9 شهريور 1396
  دبیرخانه دائمی کنفرانس/ دانشگاه kasem bundit بانکوک
  14 شهريور 1396
  موسسه اموزش عالی مهر- دانشگاه امام صادق- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  15 شهريور 1396
  انجمن هیدرولیک ایران-دانشگاه محقق اردبیلی
  22 شهريور 1396
  مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، موسسه آموزش عالی مهراروند
  15 مهر 1396
  دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی با همکاری انجمن بین المللی فتوگرامتری، سنجش از دور و اطلاعات مکانی
  25 مهر 1396
  دانشگاه شیراز ، انجمن علمی پدافند غیرعامل ، استانداری فارس
  17 آبان 1396
  انجمن ساختمان های سبز آمریکا
  2 آذر 1396
  دانشگاه شیراز- دانشگاه صنعتی شیراز- گروه مهندسان مشاور پارس چگالش
  30 آذر 1396
  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
  17 بهمن 1396
  انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
  25 بهمن 1396
  موسسه تحقیقاتی مهندسی زلزله (EERI)
  5 ارديبهشت 1397
  انجمن بین المللی مهندسی سازه و پل (IABSE)
  4 تير 1397
  کمیته تخصصی و اروپایی ERTC7 از انجمن بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
  25 شهريور 1397
  انجمن ژئوسنتتیک کره- انجمن بین المللی ژئوسنتتیک کره
  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران
   شرکت فضاسازه