اولین کنفرانس ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

اولین کنفرانس ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی
برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
گروه : فنی مهندسی و هنر >> هنر
شهر برگزاری : ایران - آذربایجان شرقی - تبریز
زمان برگزاری
1396/02/07 الی 1396/02/07
مهلت ارسال چکیده
1395/09/06 الی 1395/11/30
مهلت ارسال اصل مقالات
1395/09/06 الی 1395/11/30
تاریخ اعلام داوری
1395/09/30 الی 1396/01/31
مهلت ثبت نام
1395/09/03 الی 1396/01/31

محورهای کنفرانس
هنر اسلامی
معماری اسلامی
شهرسازی اسلامی
هنر ایرانی - اسلامی
معماری ایرانی- اسلامی
شهرسازی ایرانی- اسلامی
تعریف و بازتعریف هنر اسلامی
تعریف و بازتعریف معماری اسلامی
تعریف و بازتعریف شهرسازی اسلامی
تعریف و بازتعریف شهر اسلامی
هنر در قران کریم
معماری در قران کریم
شهرسازی در قران کریم
شهر در قرآن کریم
هنر در روایات مذهبی و متون اسلامی
معماری در روایات مذهبی و متون اسلامی
شهرسازی در روایات مذهبی و متون اسلامی
شهر در روایات مذهبی و متون اسلامی
حکمت هنر اسلامی
حکمت معماری اسلامی
حکمت شهرسازی اسلامی
توجه به نسبت میان هنر ، معماری و شهرسازی با محیط اسلامی
تاثیرات اندیشه اسلامی بر هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در طول زمان
ارتقاء و گسترش مرزهای دانش با هدف رسیدن به خود کفایی در حوزه مبانی فکری هنر و معماری و شهرسازی اسلامی
حفظ و گسترش و باز آفرینی هنر و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی
حفظ و گسترش و باز آفرینی معماری و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی
حفظ و گسترش و باز آفرینی شهرسازی و میراث فرهنگی ایرانی اسلامی
ارتقاء خلاقیت هنری و معماری و شهرسازی و ایجاد بسترهای لازم در جهت رسیدن به ابداع و نوآوری و رشد و شکوفایی استعدادهای کشور در حوزه های اسلامی ایرانی
شناخت و اهمیت اندیشه های ایرانی اسلامی در حوزه های هنر و معماری و شهرسازی با تاکید بر احیاء، حفظ و معرفی آنها
آموزش هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در کشور
تعیین و تعیّن مکانت و جایگاه ارزشی هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در تعالی و ارتقاء فرهنگی کشور
آسیب شناسی جایگاه و مسائل هنر، معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی در نظام فرهنگی و ساختاری کشور و لزوم ارائه راهکارهای موثر برای ارتقای نظام و فرهنگ هنری ، معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی
ارتقاء دانش و بینش هنری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در هنر ایرانی با معیارهای اسلامی
ارتقاء دانش و بینش معماری و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در معماری ایرانی با معیارهای اسلامی
ارتقاء بینش و دانش شهرسازی و نگرش زیبایی شناختی و تاثیر آن در شهرسازی ایرانی با معیارهای اسلامی
تعیین مختصات و الزامات هنر و معماری و شهرسازی در فرآیند جهانی شدن با توجه به مفاهیم ایرانی اسلامی
شناخت، نقد و ارزیابی هنر و معماری و شهرسازی معاصر ایران با رویکرد به اندیشه های اسلامی
نقش و جایگاه هنر، معماری و شهرسازی اسلامی در ارتقاء و تعالی فرهنگ جامعه
نقش هنر، معماری و شهر سازی اسلامی در تحقق زندگی منطبق بر اصول و بنیادهای زیست محیطی
هنر اسلامی و توسعه پایدار
معماری اسلامی و توسعه پایدار
شهرسازی اسلامی و توسعه پایدار
تحلیل و بررسی آثار هنری اسلامی
تحلیل و بررسی آثار معماری اسلامی
تحلیل و بررسی آثار شهرسازی اسلامی
معرفی آثار هنری اسلامی
معرفی آثار معماری اسلامی
معرفی آثار شهرسازی اسلامی
انجام مطالعات دیرین شناسی با هدف بازسازی شرایط هنری و معماری و شهرسازی اسلامی در گذشته
معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش خطرات و آسیب های زلزله
معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش مصرف انرژی
معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش مصرف آب
معماری و شهرسازی اسلامی و کاهش آلودگی ها
معماری و شهرسازی اسلامی و پدافند غیر عامل
ارزیابی طرح های توسعه شهری بر اساس معیارهای اسلامی
پژوهش در خصوص نقد و ارزیابی طرح ها و اقدامات توسعه شهری بر اساس اندیشه های اسلامی
تدوین مکانیزم های اجرا و تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران براساس اندیشه های اسلامی
ارائه‏ ی راهکارهایی برای بره گیری از هنر و معماری و شهرسازی اسلامی در مکان‏های عمومی
پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی اسلامی ایران
تبیین کیفیت ارتقا و مکانت هنرهای دینی و ملی ایران با توجه به ارزشهای اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع هنرهای ایرانی اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع معماری ایرانی اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع شهرهای ایرانی اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع معماری و شهرسازی ایرانی
بررسی ساختار مطلوب هنری و معماری برای کلان شهرهای ایران  براساس اندیشه اسلامی
نقش فضای دیجیتال و سایبر در هنر و معماری و شهرسازی اسلامی
نقش IT در هنر اسلامی معاصر
نقش IT در معماری اسلامی معاصر
نقش IT در شهرسازی اسلامی معاصر
هنر اسلامی معاصر
معماری اسلامی معاصر
شهرسازی اسلامی معاصر
شهر اسلامی معاصر
مبانی نظری هنر اسلامی
مبانی نظری معماری اسلامی
بانی نظری شهر اسلامی
مبانی نظری شهرسازی اسلامی
مدیریت شهری براساس تعالیم اسلامی
طراحی شهری براساس تعالیم اسلامی
برنامه ریزی شهری براساس تعالیم اسلامی
هنر شهری براساس تعالیم اسلامی
طراحی معماری براساس تعالیم اسلامی
طراحی هنری براساس تعالیم اسلامی
نقد و بررسی معماری معاصر براساس اندیشه های اسلامی
نقد و بررسی شهرسازی معاصر براساس اندیشه های اسلامی
نقد و بررسی هنر معاصر براساس اندیشه های اسلامی
تحقیق در باب مبانی دینی و ملی هنر اسلامی ایرانی
شناخت دقیق نسبت میان هویت، هنر و صناعت در عرصه هنرها و مواریث ملی ایران
ترسیم گاه نگاری ایران از آغاز تا عصر حاضر بر اساس موازین مطلق و نسبی
انجام مطالعات هنری ، معماری و باستان شناسی در کشورهای حوزه ایران فرهنگی
مطالعه تاریخ معماری و شهرسازی و هنر اجتماعی ایران اسلامی
مطالعه معماری، سازه و ساختار شهر های ایران در دوران اسلامی
مرمت آثار هنری اسلامی
مرمت آثار معماری اسلامی
مرمت شهری آثار عهد اسلامی
مرمت بافتهای تاریخی عهد اسلامی
گردشگری و معماری اسلامی
گردشگری و هنر اسلامی
گردشگری و شهر اسلامی
گردشگری و هنر اسلامی ایران
گردشگری و معماری اسلامی ایران
گردشگری و شهرسازی اسلامی ایران
مطالعات نظری و کاربردی در باب هنرها مختلف حیطه تمدن اسلامی
تحقق و پژوهش در هنر فرش ایرانی اسلامی
ارائه‏ ی راهکارهایی برای تداوم‏ بخشیدن به خلاقیتِ هنری و معماری در فرهنگ‏های هنری مناطق مختلف کشور
ارائه‏ ی راهکارهای جدید برای آموزش هنر اسلامی
فلسفه هنر اسلامی
فلسفه معماری اسلامی
فلسفه شهر اسلامی
فلسفه شهرسازی اسلامی
هنر اسلامی و روانشناسی
معماری اسلامی و روانشناسی
شهرسازی اسلامی و روانشناسی
شهر اسلامی و روانشناسی
تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق خلاقیت هنری اسلامی
تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق معماری اسلامی
تاملات فلسفی و روان شناختی در تبیین و تحقیق خلاقیت شهرسازی اسلامی
هنر اسلامی و انسان معاصر
معماری اسلامی و انسان معاصر
شهرسازی اسلامی و انسان معاصر
شهر اسلامی و انسان معاصر
تبیین جایگاه دانش آموختگان هنری و معماری و شهرسازی در خلق هویت اسلامی
زمینه های ارتقاء خلاقیت ها در نوآوری و رشد استعدادها در هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
آموزش معاصر هنر با تاکید بر آموزش های موضوع محور اسلامی
کشف امکانات تازه‏‏ برای خلق هنرها در چارچوب نظام هنری ایرانی اسلامی با استفاد از شیوه‏ های قدیم خلق هنر
کشف امکانات تازه‏‏ برای خلق معماری در چارچوب نظام فکری ایرانی اسلامی با استفاد از شیوه‏ های قدیم خلق معماری
تحقیق در باب نسبت میان هنر، معماری، شهرسازی، فرهنگ و هویت اسلامی
تدوین و تالیف دانشنامه جامع مواریث هنری و معماری ایران اسلامی
تحقیق و پژوهش در جهت بهبود و ارتقای کیفیت هنرهایی که ایران بواسطه آنها در جهان شناخته می شود
تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای هنری ایرانی اسلامی
تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای معماری ایرانی اسلامی
تحقیق در باب روشهای جهانی شدن ارزشهای شهرسازی ایرانی اسلامی
تبیین حکمت و فلسفه هنر و معماری در اندیشه اسلامی- ایرانی
تبیین مکاتب زیبایی شناختی به ویژه زیبایی شناسی در اندیشه اسلامی
اخلاق در هنر اسلامی
اخلاق در معماری اسلامی
اخلاق در شهرسازی اسلامی
اخلاق در شهر اسلامی
اخلاق در هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
زیبایی شناسی هنر اسلامی
زیبایی شناسی معماری اسلامی
زیبایی شناسی شهرسازی اسلامی
زیبایی شناسی شهر اسلامی
مباحث میان رشته ای هنر اسلامی
مباحث میان رشته ای معماری اسلامی
مباحث میان رشته ای شهرسازی اسلامی
مباحث میان رشته ای شهر اسلامی
رویکردِ بینارشته ‏ای در ابعاد مختلف هنری و معماری و شهرسازی اسلامی
 تزیینات هنر اسلامی
نقوش هنر اسلامی
تزیینات معماری اسلامی
آثار شاخص هنری اسلامی
آثار شاخص معماری اسلامی
آثار شاخص شهر اسلامی
آثار شاخص شهرسازی اسلامی
قوانین در حیطه هنر اسلامی
قوانین در حیطه معماری اسلامی
قوانین در حیطه شهر اسلامی
قوانین در حیطه شهرسازی اسلامی
سبک زندگی و هنر اسلامی
سبک زندگی و معماری اسلامی
سبک زندگی و شهر اسلامی
سبک زندگی و شهرسازی اسلامی
سبک زندگی ایرانی و جایگاه هنر، معماری و شهرسازی اسلامی در آن
هنر و معماری و شهرسازی بومی ایران اسلامی
پژوهش در سبک ها و مکاتب هنر، معماری و شهرسازی ایران اسلامی
الزامات محتوایی و فرایندی هنر و معماری و شهرسازی اسلامی ایران با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران
نقاط قوت و ضعف آموزش هنر اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش معماری اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش شهرسازی اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی
آموزش هنر اسلامی در دانشگاه های ایران
آموزش معماری اسلامی در دانشگاه های ایران
آموزش شهرسازی اسلامی در دانشگاه های ایران
تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش هنر اسلامی
تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش معماری اسلامی
تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش شهر اسلامی
تعیین شاخص های آموزشی و پژوهشی برای ارزیابی و سنجش شهرسازی اسلامی
آسیب‏ شناسیِ نگاه‏های منفیِ عرفی‏ به هنر
آسیب شناسی هنر اسلامی ایران
آسیب شناسی معماری اسلامی ایران
آسیب شناسی شهرسازی اسلامی ایران
تحقیق در مفهوم زیبایی و مکاتب زیبایی شناختی اسلامی
هنرهای شهری و گرافیک محیطی و تاثیرات روحی و روانی آنها با اندیشه های اسلامی
تحقیق در قوانین و مقررات شهرسازی کشور با اندیشه های اسلامی
تحقیق در باب استعدادها و قابلیتهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
بررسی آسیب ها و چالش های پیش روی کلان شهرهای ایران در عصر جهانی شدن با توجه به معیارهای اسلامی
تبیین و تحقیق مختصات و شاخصهای جهانی هنر، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
شناخت و نقد هنر  اسلامی در ایران از منظر فلسفی، تاریخی و جامعه شناختی
راهکارهای ارتقا قدرت نقد و سواد بصری جامعه ایرانی در آثار هنری اسلامی
ارزیابی عملکرد جوامع های مختلف هنری در ایران به لحاظ اندیشه های اسلامی
ارزیابی عملکرد جوامع های مختلف معماری در ایران به لحاظ اندیشه های اسلامی
ارزیابی عملکرد جوامع های مختلف شهرسازی در ایران به لحاظ اندیشه های اسلامی
شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم به کارگیری هویت اسلامی در آثار هنری کشورهای اسلامی
شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم به کارگیری هویت اسلامی در آثار معماری کشورهای اسلامی
شناسایی عوامل و اثرات آسیبهای ناشی از عدم به کارگیری هویت اسلامی در آثار شهرسازی کشورهای اسلامی
ارزیابی ضوابط و مقررات طرح های شهرسازی به لحاظ مفاهیم و اندیشه های اسلامی
ارزیابی ضوابط و مقررات طرح های معماری به لحاظ مفاهیم و اندیشه های اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش هنر در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه هویت اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش معماری در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه هویت اسلامی
نقاط قوت و ضعف آموزش شهرسازی در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه هویت اسلامی
گونه شناسی روشهای ارزیابی برنامه ها و طرح های توسعه شهری با رویکرد به هویت اسلامی
رویه های تازه در طراحی معاصر ایران با جایگاه اندیشه های اسلامی در آن
نقد زیباشناسی زندگی روزمره در هنر معاصر با رویکردی به اندیشه های اسلامی
تبیین اصول نقد هنرهای ایرانی اسلامی
تبیین اصول نقد معماری ایرانی اسلامی
تبیین اصول نقد شهرهای ایرانی اسلامی
تبیین اصول نقد شهرسازی ایرانی اسلامی
نقد سبک یا دوره‏ ی خاصی از هنر ایرانی اسلامی، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط
نقد سبک یا دوره‏ ی خاصی از معماری ایرانی اسلامی، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط نقد سبک یا دوره‏ خاصی از شهرسازی ایرانی اسلامی، با رویکرد علمی، به ‏منظور استخراج ویژگی‏های سبکی و فنی مربوط
نظام کاربرد در معماری اسلامی
نظام کاربرد در شهرهای اسلامی
نظام کاربرد در هنر اسلامی
نظام کاربرد در شهرسازی اسلامی
شبیه سازی و مدل سازی معماری اسلامی
شبیه سازی و مدل سازی هنر اسلامی
شبیه سازی و مدل سازی شهرسازی اسلامی
شبیه سازی و مدل سازی شهر اسلامی
به کارگیری نرم افزارهای جدید در هنر اسلامی
به کارگیری نرم افزارهای جدید در معماری اسلامی
به کارگیری نرم افزارهای جدید در شهرسازی اسلامی
شاخصه های هنر اسلامی
شاخصه های معماری اسلامی
شاخصه های شهر اسلامی
شاخصه های شهرسازی اسلامی
مسکن در تمدن اسلامی
مسجد در تمدن اسلامی
بازار در تمدن اسلامی
معرفی تک بناهای خاص در تمدن اسلامی
معرفی هنرهای خاص مربوط به حیطه تمدنی اسلامی
معرفی شهرهای خاص در حیطه تمدن اسلامی
معماری بناهای مذهبی در تمدن اسلامی
معماری امام زاده ها در تمدن اسلامی
هنر در بناهای مذهبی تمدن اسلامی
تاثیر بناهای شاخص تمدن اسلامی در شهرسازی اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در مورد هنر اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در مورد معاری اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در مورد شهرسازی اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد هنر اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد معماری اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد شهرسازی اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در مورد شهر اسلامی
مقایسه هنر غرب و هنر اسلامی
مقایسه معماری غرب و معماری اسلامی
مقایسه شهرسازی غرب و شهرسازی اسلامی
مقایسه شهر غرب و شهر اسلامی
آرمانشهر در تمدن اسلامی
دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در باب آرمانشهر
دیدگاههای اندیشمندان مغرب زمین در باب آرمانشهر اسلامی
آرمانشهر در قرآن کریم
آرمانشهر در متون اسلامی
نقوش در هنر اسلامی
خط در هنر اسلامی
خط در معماری اسلامی
معماری داخلی با توجه به هنر اسلامی
طراحی معماری با توجه به هنر اسلامی
نقش نگاه نو و ابداع در هنر اسلامی
نقش نگاه نو و ابداع در معماری اسلامی
نقش نگاه نو و ابداع در شهرسازی اسلامی
نقش نگاه نو و ابداع در هنر و معماری و شهرسازی در معرفی فرهنگ اسلامی به کشورهای غیراسلامی
نقش نوآوری و ابداع معماری مساجد در جذب جوانان جامعه به مکانهای مذهبی
بازخوانی رموز نهفته در هنر و معماری اسلامی
بازخوانی رموز نهفته در شهر اسلامی
نوگرایی در هنر اسلامی معاصر
نوگرایی در معماری اسلامی معاصر
نحوه نگاه به مقوله سنت در هنر معاصر ایران
نحوه نگاه به مقوله سنت در هنر معاصر ایران
نحوه نگاه به مقوله سنت در شهر معاصر ایران
مدرنیته و سنت تعامل یا تقابل در هنر اسلامی
مدرنیته و سنت تعامل یا تقابل در معماری اسلامی
مدرنیته و سنت تعامل یا تقابل در شهر اسلامی
نوآوری در شناساندن هنر اسلامی 
نوآوری در شناساندن معماری اسلامی 
نوآوری در شناساندن شهر اسلامی 
توحید در هنر اسلامی
توحید در معماری اسلامی
توحید در شهر اسلامی
بررسی روند تکاملی هنر سنتی ایران اسلامی
بررسی روند تکاملی معماری سنتی ایران اسلامی
بررسی روند تکاملی شهر سنتی ایران اسلامی
رموز زیبایی شناسی و معنی گرایی در هنر اسلامی
رموز زیبایی شناسی و معنی گرایی در معماری اسلامی
رموز زیبایی شناسی و معنی گرایی در شهر اسلامی
تاثیر هنر اسلامی در اعتلای فرهنگ اسلامی
تاثیر معماری اسلامی در اعتلای فرهنگ اسلامی
تاثیر شهر اسلامی در اعتلای فرهنگ اسلامی

 
 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

  هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

  صفحه اصلی دانشنامه

  تقویم آموزشی

  1 آذر 1396
  دانشگاه تهران
  1 آذر 1396
  موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان
  1 آذر 1396
  موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان - دانشگاه تبریز
  1 آذر 1396
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  2 آذر 1396
  دانشگاه شیراز- دانشگاه صنعتی شیراز- گروه مهندسان مشاور پارس چگالش
  2 آذر 1396
  شرکت مهندسی ماه دانش عطران
  2 آذر 1396
  دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگله آزاد قزوین
  6 آذر 1396
  انجمن معماری و شهر سازی استان آذربایجان شرقی، موسسه فرهنگی هنری سلوی نصر، انجمن معماری و شهرسازی استان البرز
  9 آذر 1396
  دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ، موسسه بین المللی مهدپژوهش ره پویان حقیقت، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
  20 آذر 1396
  انجمن ژئوسنتتیک با همکاری انجمن ژئوتکنیک و دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه تهران
  21 آذر 1396
  موسسه پژوهشی شبستان
  22 آذر 1396
  انجمن ژئوسنتتیک و انجمن ژئوتکنیک ایران
  23 آذر 1396
  دبیرخانه کنفرانس با حمایت دانشگاه KTU و دانشگاه Istanbul Sabahattin Zaim
  23 آذر 1396
  موسسه آمش عالی روزبهان
  23 آذر 1396
  موسسه آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان
  24 آذر 1396
  دبیرخانه کنفرانس با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
  24 آذر 1396
  دانشگاه علم وصنعت ایران موسسه بین المللی مهد پژوهش ره پویان حقیقت
  30 آذر 1396
  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
  30 آذر 1396
  دبیرخانه دائمی گردشگری سلامت
  30 آذر 1396
  مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری تبریز
  5 دى 1396
  دبیرخانه کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری با مجوز وزارت علوم
  8 دى 1396
  گروه پژوهشی صنعتی آریانا
  10 دى 1396
  معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
  16 دى 1396
  وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران
  18 دى 1396
  انجمن ژئوسنتتیک با همکاری انجمن ژئوتکنیک و دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه تهران
  25 دى 1396
  دبیرخانه کنفرانس با مشارکت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  5 بهمن 1396
  دبیرخانه کنفرانس
  10 بهمن 1396
  انجمن سازه های فولادی ایران
  12 بهمن 1396
  دانشگاه ازاد
  17 بهمن 1396
  انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
  17 بهمن 1396
  انجمن ژئوسنتتیک با همکاری انجمن ژئوتکنیک و دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه تهران
  18 بهمن 1396
  مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، موسسه آموزش عالی مهراروند
  25 بهمن 1396
  موسسه تحقیقاتی مهندسی زلزله (EERI)
  26 بهمن 1396
  جهاد دانشگاهی استان گیلان و موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت
  28 بهمن 1396
  انجمن مهندسی سازه ایران
  3 اسفند 1396
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
  5 اسفند 1396
  دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه دبی
  9 اسفند 1396
  دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  11 اسفند 1396
  دبیرخانه دائمی کنگره علوم محیطی
  14 اسفند 1396
  انجمن ژئوسنتتیک با همکاری انجمن ژئوتکنیک و دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه تهران
  14 اسفند 1396
  انجمن ژئوسنتتیک با همکاری انجمن ژئوتکنیک و دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه تهران
  16 اسفند 1396
  انشگاه فرزانگان اصفهان با همکاری انجمن ژئوتکنیک ایران و انجمن مهندسی سازه ایران
  16 اسفند 1396
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات - انجمن معماری شهرسازی استان البرز
  21 اسفند 1396
  : دبیرخانه دائمی کنگره با همکاری دانشگاه های آلمان
  22 اسفند 1396
  هولدینگ نقش و طرح انابافت شهر
  30 فروردين 1397
  انجمن مهندسی سازه (SEI) از انجمن مهندسان عمران آمریکا (ASCE)
  5 ارديبهشت 1397
  انجمن بین المللی مهندسی سازه و پل (IABSE)
  5 ارديبهشت 1397
  انجمن بین المللی مهندسی سازه و پل
  5 ارديبهشت 1397
  مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی
  5 ارديبهشت 1397
  دانشگاه فسا
  18 ارديبهشت 1397
  کمیته برگزاری کنفرانس
  18 ارديبهشت 1397
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی
  18 ارديبهشت 1397
  انجمن علمی بتن ایران- انجمن بتن ایران
  28 خرداد 1397
  جامعه یونانی انجمن اروپایی مهندسی زلزله و دانشگاه ارسطو یونان
  4 تير 1397
  کمیته تخصصی و اروپایی ERTC7 از انجمن بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
  4 تير 1397
  کمیته فنی منطقه اروپا از انجمن بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (ISSMGE)
  4 تير 1397
  موسسه تحقیقاتی مهندسی زلزله (EERI)
  14 شهريور 1397
  انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه شهركرد
  25 شهريور 1397
  انجمن ژئوسنتتیک کره- انجمن بین المللی ژئوسنتتیک کره
  25 شهريور 1397
  انجمن ژئوسنتیک کره (KGSS)
  28 شهريور 1397
  انجمن بین المللی مهندسی سازه و پل

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

   شرکت فضاسازه