13807
04:17

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت پنجم

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "صحبت های مقدماتی" است.
سخنران :پروفسور حسن مقدم

صفحه‌ها