مصاحبه با استاد نعیما معمار برجسته ی ایرانی : بخش دهم - صحبت های پایانی استاد نعیما و حس استاد نسبت به کتاب سیر تحول معماری ایران (نویسنده کتاب)

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم