مصاحبه با استاد نعیما معمار برجسته ی ایرانی : بخش نهم - نظر استاد نعیما در مورد اساتیدشان :استاد حاتمی , استاد ایرج اعتصام و دکتر پیرنیا

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم