مصاحبه با استاد نعیما معمار برجسته ی ایرانی : بخش هفتم - مسئله روز معماری ایران از نگاه استاد نعیما

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم