همایش کارآفرینی ویژه مهندسین عمران برگزار شده در دانشگاه تربیت مدرس در اسفند 94-بخش اول

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه