مقایسه دو مجتمع مسکونی20 طبقه مدل شده در ETABS با و بدون جداساز لرزه ای تحت آنالیز تاریخچه زمانی

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم